Ochrana přírody

V obvodu působnosti Oblastního ředitelství Jižní Morava jsou vyhlášeny tři chráněné krajinné oblasti – na Moravsko-Slovenském pomezí CHKO Bílé Karpaty a CHKO Beskydy. Obě území se vyznačují zachovanými lesními porosty – „přírodě blízkými“. Bílé Karpaty jsou současně vyhlášeny jako Biosférická rezervace UNESCO. Severně od Brna se nachází CHKO Moravský kras, která je charakteristická krasovými útvary a jeskyněmi, na které jsou vázané specifické druhy rostlin a živočichů. V Moravském krasu se nachází Mokřad dle Ramsarské úmluvy s názvem Podzemní Punkva.

Významné z hlediska ochrany přírody jsou Ptačí oblasti, které jsou součástí Natura 2000. Na Vsetínsku jsou vyhlášeny dvě ptačí oblasti – Beskydy a Horní Vsacko. Na Hodonínsku je vyhlášena ptačí oblast: Bzenecká doubrava – Strážnické Pomoraví.

V rámci soustavy Natura 2000 je v působnosti oblastního ředitelství vymezeno celkem 54 evropsky významných lokalit, které mají rozdílnou výměru od několika hektarů po tisíce hektarů. Mezi nejvýznamnější EVL ve Zlínském kraji patří Beskydy, Vlárský průsmyk a Chřiby, v Pardubickém kraji na Svitavsku Hřebečovský hřbet, ve východní části kraje Vysočina Údolí Oslavy a Chvojnice, v Jihomoravském kraji Moravský kras, Podkomorské lesy a Strážnická Morava, v Olomouckém kraji Morava – Chropyňský luh.

Mezi maloplošně chráněná území patří Národní přírodní rezervace (Razula, Kněhyně – Čertův mlýn, Hůrka u Hranic, Zástudánčí, Rohová, Pulčin – Hradisko, Javorina, Vývěry Punkvy), Národní přírodní památka (Zbrašovské aragonitové jeskyně) a dále 43 přírodní rezervace a 57 přírodní památky napříč celým ředitelstvím.

Celková výměra chráněných území Oblastního ředitelství Jižní Morava je více než 51 000 ha, častý je ovšem překryv jednotlivých chráněných území.

Největší bezzásahové území v České republice, kde se na základě dohody s Agenturou ochrany přírody ČR a Lesy České republiky ponechalo v režimu „bez zásahu“ 166 ha lesa v lokalitě Velké Javořiny v Bílých Karpatech, jedná se o Národní přírodní rezervaci Javorina, dohoda byla podepsána v roce 2008.

U brněnské aglomerace se rozkládá Lesnický park – Podkomorské lesy, který byl vyhlášen 27.10.2017 státním podnikem Lesy České republiky. Rozloha lesnického parku je 2 200 ha.

Jednotlivé stromy, nebo stromořadí mohou být vyhlášeny jako památné stromy dle zákona o ochraně přírody a krajiny. Lesy České republiky, s.p. mají svůj vlastní program, tzv. Významné stromy LČR. V obou případech se jedná o stromy s mimořádným vrůstem, stářím, vzhledem, nebo se k danému stromu váže historická událost apod.