SHROMAŽĎOVÁNÍ POŽADAVKŮ, VÝBĚR VHODNÝCH PROJEKTŮ A ROZHODNUTÍ O VYŘÍZENÍ ŽÁDOSTI

Žádosti o poskytnutí daru doručené do 31.3. a do 30.6. daného roku, budou hodnoceny po tomto datu, nejpozději však do 20. dne následujícího měsíce. Další termín pro sběr žádostí je stanoven na 31.12. pro dary na další rok se stejným postupem. Takto bude schvalování darů probíhat 3x ročně.

Kritéria hodnocení:

  1. Cílová skupina – jaký je soulad projektu s požadavky, uvedenými v bodě 1.1.
  2. Podporovaná oblast – zda patří do jedné či více podporovaných oblastí, jaký je soulad projektu s požadavky, uvedenými v bodě 1.2.
  3. Žadatel – jaká je kvalita zpracování projektu a jeho předkladatele podle požadavku, uvedeném v bodě 1.3.

V případě, že bylo rozhodnuto o podpoře projektu (ať již v plné výši či částečně), následuje uzavření darovací smlouvy. Vzhledem k časové náročnosti všech administrativních kroků může být termín doručení kladného rozhodnutí až 90 dnů po ukončení čtvrtletí, ve kterém byla žádost doručena. V případě zamítnutí žádosti se důvody ani oznámení neuvádí.